Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่น 9(ปี 2020-2021) กำลังรับสมัคร คะ ทุนฟรีค่าโครงการ(ไปฟรี) มูลค่า 400,000.-บาท และทุนสมทบอื่นๆ รวมกว่า 45 ทุน มูลค่ากว่า 1.25 ล้านบาท
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9   ประการสอบชิงทุนไปโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP รุ่นที่ 9  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน   ทำควาามรู้จักโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยน   ประกาศผลการสอบคัดเลือก (AYP) รุ่นที่ 9  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP    นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP คืออะไร?   ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก AYP  
  นักเรียนแลกเปลี่ยน AYP รุ่นล่าสุด   โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา AYP รุ่นที่ 9 (2020-2021)  
  ค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ค่าธรรมเนียมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  Gallery   รวมภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  คำถามยอดนิยม   กลับมาต้องซ้ำชั้นหรือไม่?  
  กำหนดการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP   ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AYP  
  เงือนไขและข้อตกลงโครงการ   เงือนไขสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน  
  นักเรียนที่ได้รับทุน AYP   รุ่นที่ 1(ปี 2012-2013)   รุ่นที่ 2(ปี 2013-2014)   รุ่นที่ 3(ปี 2014-2015)   รุ่นที่ 4(ปี 2015-2016)   รุ่นที่ 5 (ปี 2016-2017)   รุ่นที่ 6 (ปี 2017-2018)   รุ่นที่ 7 (ปี 2018-2019)   รุ่นที่ 8 (ปี 2019-2020)   รุ่นที่ 9 (ปี 2020-2021)  
  คุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา AYP   รับสมัครคุณครูตัวแทนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั่วประเทศ  
 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา 
ถ้าต้องการชำระโดยสมทบ จำนวน 400,000 บาท

​​

แบ่งการชำระเป็น 5 งวด  ดังนี้.-
 • งวดที่ 1 จำนวน 50,000.- บาท เป็นค่าลงทะเบียน เมื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ
 • งวดที่ 2 จำนวน 50,000.- บาท เป็นค่าธรรมเนียมยื่นใบสมัคร และค่าธรรมเนียมส่งเอกสารไปต่างประเทศ ชำระเมื่อเริ่มเตรียมเอกสารและส่งเอกสารไปต่างประเทศ
 • งวดที่ 3 จำนวน 100,000.- บาท  เป็นค่าโครงการ ชำระเมื่อองค์กรต่างประเทศแจ้ง
 • งวดที่ 4  จำนวน 100,000.- บาท เป็นค่าโครงการ ชำระเมื่อองค์กรต่างประเทศแจ้ง 
 • งวดที่ 5 จำนวน  100,000.- บาท เป็นค่าโครงการ ชำระเมื่อองค์กรต่างประเทศแจ้ง (ก่อนเดินทาง)
​** หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมโครงการ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืน ( Non-Refund )ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
ค่าใช้จ่ายนี้รวม
 • ค่าธรรมเนียมจัดสอบที่ประเทศไทย ELTiS Test (English Language Test for International Student)
 • ค่าเล่าเรียนตลอดทั้งปี (ระยะเวลา 10 เดือน ต่อ 1 ปีการศึกษา)
 • ค่าที่พักกับครอครัวอุปถัมภ์ รวมค่าอาหาร
 • ค่าประกันสุขภาพตลอดโครงการ
 • เอกสารสำคัญสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ค่าปฐมนิเทศ (Orientation) ที่ประเทศไทย ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ (ตั๋วเครื่องบินจัดเตรียมโดย Worantex Education)
 • ค่าจ่ายใช้ส่วนตัว ต่อเดือน ประมาณ $200-$300 US.
 • เข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษก่อนการเดินทางช่วงประมาณเดือน กรกฏาคม 2561 (ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน)
 • ค่าเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ, การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัว, ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับค่ากิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มเติมของโรงเรียน อาทิ ค่าเดินทางไปทัศนศึกษา(หากมี), ค่ากิจกรรมวิชาการ เป็นต้น
 • ​ค่าเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม(หากมี) กรณีนักเรียนที่จะต้องเพิ่มเติมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือโรงเรียนแจ้ง
 • ค่ากิจกรรมเพิ่มเติม จากองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน(หากมี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา
 • ค่าธรรมเนียม SEVIS FEE $180 USD
 • ค่าฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา(หากมี)
 • ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ-อุบัติเหตุ ในกรณีกรมธรรม์ฯ ไม่ครอบคลุม
ค่าสมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยน  AYP
 • 300.-บาท(เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ)

วิธีการชำระค่าโครงการ-ค่าสมัครสอบชิงทุน

โอนเข้าบัญชี บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ตามธนาคาร ดังต่อไปนี้.-

 • ​​ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 009-0-25414-5
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 173-2-38638-8
 • กรุงไทย จำกัด(มหาชน)สาขา ศรีนครินทร์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 061-0-22167-1
 **เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอน ระบุชื่อ-สกุล นักเรียนที่สมัคร  มาช่องทางใดช่างทางหนึ่ง ดังนี้.-
 1. Fax 02-374-2600
 2. Line id ทั้ง 3 Line id  : @weducation, weducation, thaistudentexchange
 3. อีเมล์ education@worantex.com 

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-374-1300 ต่อ 210, 220 สายด่วน 086-321-1212, 062-774-4300
 

เงื่อนไข
 • ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน(Non-Refund) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • นักเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ ซึ่งนักเรียนจะต้องผ่านการทดสอบ ELTIS TEST เพื่อวัดระดับความพร้อมการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง **กรณีนักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด นักเรียนจะไม่สามารถเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(VISA ประเภท J-1) แต่นักเรียนยังสามารถเข้าร่วมโครงการประเภท Full Fee program(VISA  ประเภท F-1)


  

ชำระค่าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา รุ่นที่ 8

ด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้บัตร(ไม่ชาร์จ)

Address เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
ติดต่อ พี่นุช
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line ID @Weducation , weducation, thaistudentexchange
Facebook https://www.facebook.com/WorantexEducation
Website www.Worantex.Com
ใบอนุญาตท่องเที่ยวต่างประเทศ เลขที่ 11/05836 สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA) เลขที่ 929 สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ
 ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต ยินดีรับชำระค่าโครงการทุกโครงการด้วยบัตรเครดิต
forum   ,   Twitter Worantex   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2019 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.