Home
หน้าแรก
About Us
เกี่ยวกับเรา
News & Activities
ข่าวสารและกิจกรรม
Promotions
โปรโมชั่น
Scholarship
ทุนการศึกษา
How to pay
วิธีการชำระเงิน
Contact Us
ติดต่อเรา
 
  Work and Travel
  Training & Internship
  Au Pair
  Work and Study
  High School
  Student Exchange
  Study Abroad
  English Course
  CampTour
  Tour
  ทุนไปแลกเปลี่ยนอเมริกา
   แบบทดสอบก่อนไป
Work & Travel
เด็กดี.คอม
ไปทัวร์ล่องเรือสำราญ กับ Worantex
จองตัวเครืองบินนักเรียน-นักศึกษา
Announcement
ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา/แคนาดา AYP รุ่นที่ 14 ปี 2025 - 2026 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ กำหนดสอบ วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2024 ที่สำนักงานโครงการ หรือสอบออนไลน์
Hot Topic
ประเด็นร้อน
Experience
ประสบการณ์ใหม่
Partner
พันธมิตรของเรา
Gallery
อัลบั้มภาพ
FAQ
คำถามพบบ่อย
Links
ลิ้งค์เกี่ยวข้อง
Announcement
ประกาศ
About VISA & Country
เกี่ยวกับวีซ่าและประเทศ
สมัคร ออนไลน์
เข้าร่วมโครงการ
และสอบชิงทุน
คลิกที่นี่คะ
 !!! 
Member Sign In
Member Sign Up
Forgot Password
     
  USA Program     Au Pair      ประสบการณ์ดีๆ จากผู้เข้าร่วมโครงการ     ภาพประทับใจผู้เข้าร่วมโครงการ  
เพียง 30,000.-บาท(ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ) คุณก็สามารถไปทำงานที่อเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Au Pair(ออ-แพร์) 
 
Au Pair(ออ-แพร์) คือโครงการที่ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้โครงการเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ( Au Pair J-1 cultrual visa program ) เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ศึกษา และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน โดยผู้เข้าโครงการจะได้ทำงานเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็ก เรียน และท่องเที่ยว ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน ยังได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวของชาวอเมริกัน(ครอบครัวอุปถัมภ์) เพื่อที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้สัมผัสชีวิต และแนวคิดต่างๆ ของชาวอเมริกันโดยตรงอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 1-2 ปี พร้อมทั้งยังได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จากการพูดคุยกับครอบครัวอุปถัมภ์ และเพื่อนๆ ชาวอเมริกัน ผู้เข้าโครงการยังจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ จากการดูแลลูกๆ ให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ผู้เข้าโครงการพักอาศัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อน้องทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
หน้าที่ความรับผิดชอบของ Au Pair
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหน้าที่ในการดูแลเด็ก โดยเฉลี่ย 30 - 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยในการทำหน้าดูแลเด็กนั้นจะเป็นการดูแลรับผิดชอบ แค่เฉพาะเด็ก ในครอบครัวเท่านั้น และรวมถึง light household. ในส่วนของการดูแลเด็กมี ดังนี้.-อาบน้ำ, แต่งตัวเด็ก เดินไปส่งหรือขับรถไปส่งโรงเรียน หรือเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นเพื่อนเล่น เตรียมอาหาร, จัดของเล่น, ทำความสะอาดห้อง รวมถึงการซักรีด ดูแลในช่วงเวลาที่พ่อและแม่ไม่อยู่บ้าน เด็กที่ผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะต้องดูแลมีตั้งแต่ 

       1. ( Infant Care Au Pair ) เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือน - 2 ปี
        2.( Standrad Care Au Pair )  เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
        3. ( Educare Au Pair ) เด็กที่กำลังเรียนในระดับอนุบาลเป็นต้นไป
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการ Au Pair จะได้รับ
ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน USD 500 $ ในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นจำนวน 6 ภาคการศึกษา
ได้รับค่าตอบแทนทุกๆ 2 สัปดาห์จากครอบครัวอุปถัมภ์ จากการดูแลเด็ก
ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ ฟรีค่าที่พักและค่าอาหาร
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากการดูแลเด็ก, ทั้งวัฒนธรรม ภาษา ที่มาจากหลายหลายครอบครัว หลากหลายวัฒนธรรม
ผู้เข้าร่วมครงการจะได้รับการดูแลจากองค์กรแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
หากผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการครบตามกำหนด สามารถท่องเที่ยวในอเมริกาได้อีก 30 วัน หลังจากจบโครงการ
ฟรีค่าตั๋วเครื่งบินไป-กลับ ( หากผู้เข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด )
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
อายุระหว่าง 18 – 26 ปีบริบูรณ์
จบการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, อนุปริญา หรือ ระดับปริญญาตรี
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่สูบบุหรี่
มีความพร้อมในการปรับตัวในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีได้

มีความอดทนต่องานที่หนัก และมีความมนุษยสัมพันธ์ที่ดี่ต่อบุคคลอื่น

ขั้นตอนการสมัคร และเอกสารในการสมัคร
1 สมัคร ผ่านทาง online www.worantex.com หรือเข้ามาสมัครที่สำนักงานของบริษัท
2. ชำระค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวน 3,500.-บาท
3.  ส่งเอกสารการสมัครเบื่องต้นกับทาง WORANTEX มีดังนี้
  3.1 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
  3.2 สำเนาหนังสือเดินทาง ( copy passport ) 1 รูป
  3.3 หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย และหนังสือใบรายงานผลการเรียน ( Transcript )
  3.4 ผลการสอบ TOEEL 500, TOEIC 750, IELTS 6.0 ( ถ้ามี )
4. ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นต่อองค์กรแลกเปลี่ยน มีดังนี้
  4.1 กรอก Application form Au Pair  of sponsor ( ฉบับสมบุรณ์ ) ** เอกสารสอบถามพี่ๆ ทีมงาน
  4.2 จดหมายแนะนำตัวให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ ( Character reference )
  4.3 หนังสือรับรองผ่านการฝึกประสบการณ์ดูแลเด็ก พร้อมชั่วโมงการฝึกดูแลเด็กไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง
       ** ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดหาสถานที่ฝึกประสบการณ์การดูแลเด็ก จากสถานที่รับเลี้ยงเด็กได้ด้วยตัวเอง
           หรือสอบถาม สถานที่ฝึกได้ที่ ทีมงาน Worantex  
  4.4 รูปถ่ายอื่นๆ เช่น การร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับเด็ก
  4.5 หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
  4.6 หนังสือรับรองจากแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษ
  4.7 หากมีใบขับขี่สากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเอกสารดังกล่าว ตามข้อ 4 ให้ทางบริษัท ฯ เพื่อดำเนินการยื่นเอกสารต่างๆให้กับ Host family จากต่างประเทศ
6. ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมตัวเข้าสัมภาษณกับ Host family จากต่างปะเทศ ทางโทรศัพท์ หรือ Skype
7. หากผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการคัดเลือกจาก Host family เตรียมชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือเป็นจำนวน เงิน 27,000 บาท
8. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าเพื่อเตรียมตัวเข้าสัมภาษณ์วีซ่า J-1 visa ณ. สถานฑูตอเมริกา ประจำประเทศไทย
9. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าอบรมโครงการก่อนการเดินทาง
10. ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทาง เข้าร่วมปฐมนิเทศ ( Au Pair Orientation ) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนเริ่มโครงการ
11. ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางเข้าบ้าน Host family เพื่อเริ่มต้นโครงการ Au Pair
ค่าใช้จ่ายโครงการ Au Pair program
1. ค่าสมัครและค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกับทาง WORANTEX เป็นจำนวนเงิน 3,500 บาท
    ( Non-Refundable )
2. ค่าโครงการเพื่อออกเอกสาร ยื่นขอวีซ่าเป็นจำนวนเงิน 27,000 บาท
     ** รวมค่า Sevis fee, แพ็คเกจวีซ่า, ประกัน Insurance ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับ
                 1. เอกสารของผู้สมัครอาจล่าช้าหรือเอกสารส่งครบตามที่กำหนดหรือไม่                
                  2. ผลการตอบรับจาก Host family                  
 
สอบถามข้อมูลโครงการ Au Pair เพิ่มเติม โทร 0-2318-6768
 
           คลิก เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Au Pair แบบออนไลน์ 

Worantex ส่งผู้เข้าร่วมโครงการ Au Pair USA
IMG_1470 (Small).JPG
 


 
Address 7 Soi Ramkhamhaeng 60 Yak 9 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240
Tel 02-374-1300 ต่อ 210 , 220
สายด่วน 086-321-1212
Fax 02-374-2600
Email education@worantex.com , info@worentex.com
Line@ @aypthailand
Line ID weducation
Facebook facebook.com/aypthailand
Website www.Worantex.Com
DOT No.11/05836 Thai Traval Agents Association(TTAA) No.929 Thai International Education Consultants Association
Visa MasterCard
forum   ,   Instagram Worantex   ,   ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ยุโรปกับ Worantex   ,   ไปทัวร์อเมริกากับ Worantex   ,   ไปทัวร์เกาหลีกับ Worantex   ,   ไปทัวร์สิงคโปร์กับ Worantex   ,   ไปซัมเมอร์แคมป์ทัวร์กับ Worantex   ,   ไปทัวร์พม่ากับ Worantex   ,   ไปทัวร์ลาวกับ Worantex   ,   ไปล่องเรือสำราญกับ Worantex
Home   |  About Us   |  News & Activities   |  Promotions   |  Scholarship   |  How to pay   |  Hot Topic   |  New Experience   |  Partner   |  Gallery   |  Announcement   |  Links   |  Contact Us
Terms and Condition   |  Privacy Policy  |  Site Map
  
eXTReMe Tracker
Copyright © 2007-2024 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.